Registerbeskrivning

Registerbeskrivning – Företagsbyråns kundregister

Registeransvarig

 

Namn

Ålands Företagsbyrå Ab, FO-nummer 0145030-2

Adress

Nygatan 9, 22100 Mariehamn

Övriga kontaktuppgifter (telefon, e-post)

Telefon: 018-29044  E-post: info@foretagsbyran.ax

Registerärenden

 

Vi svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

Registrets namn

 

Ålands Företagsbyrås register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

Registrets informationsinnehåll

 

Registret kan innehålla följande information om kunderna:

Namn

E-postadress

Mobil- och/eller annat telefonnummer

Organisation och position

Organisationens adressuppgifter

Förbindelselogg

Registrets regelrätta informationskällor

 

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

Regelrätta överlåtelser av information

 

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetsväsenden.

Avlägsnande av information

 

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.